Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Компанияның ішкі құжаттары

Стратегия және инвестициялар жөніндегі комитеттің ережесі

a:2:{s:4:"TEXT";s:73252:"<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: right;">
</p>
<p style="text-align: right;">
    БЕКІТІЛДІ <br>
     Директорлар кеңесі <br>
     «СК Қазақстан инжиниринг» АҚ <br>
     31 мамыр 2013 ж <br>
     (№ 5 хаттама)
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: center;">
    <b>ЖАҒДАЙЫ </b><b> </b><br>
<b>
    Стратегия және инвестициялық комитет туралы </b><b> </b><br>
<b>
    «СК Қазақстан инжиниринг» АҚ Директорлар кеңесі</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
<b>1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.1. «СК Қазақстан инжиниринг» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің Стратегия және инвестициялық комитеті туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның директорлар кеңесі туралы ережеге және халықаралық тәжірибеге сәйкес әзірленген. корпоративті басқару, ҚР 03.15.1999 жылғы N 349-I Заңының талаптарын ескере отырып
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     «Мемлекеттік құпия туралы».
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.2. Осы Ережеде келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Жалғыз акционер - Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін Қоғамның акционері;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Директор / лар - Директорлар кеңесінің мүшесі / мүшелері;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Заңнама - белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Комитет - Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Комитеттер - Директорлар кеңесінің комитеттері;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Регламент - Инвестициялық стратегия жөніндегі комитет туралы ереже;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Пайдаланылған, бірақ осы Ережеде анықталмаған терминдер олар Қоғамның Жарғысында және «СК Казахстан инжиниринг» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында қолданылады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.3. Бұл ереже Комитеттің мәртебесі мен құзыретін, оның құқықтары мен міндеттерін, Комитеттің құрамын, оны қалыптастыру, жұмыс істеу тәртібі мен Қоғам органдарымен өзара іс-қимылын анықтайды.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.4. Комитет Директорлар кеңесінің кеңесші органы болып табылады. Комитет өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне толық есеп береді және оған Қоғамның Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді. Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар Директорлар кеңесіне қарауға ұсынылатын ұсыныстар болып табылады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.5. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерін, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін, Жарғыны, корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені, осы Ережені және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.6. Комитет Қоғамның жалғыз акционері, атап айтқанда, Компанияның мүдделеріне сай әрекет етеді, атап айтқанда, ұзақ мерзімді перспективада Қоғамның тиімділігін арттыруға және оның активтерін, кірістілігі мен инвестициялық тартымдылығын арттыруға көмектеседі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>2. 2-бап. Комитеттің мақсаттары мен міндеттері</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1. Комитеттің негізгі міндеті келесі мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және ұсыну болып табылады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1.1. Қоғам қызметінің стратегиялық және басым бағыттарын айқындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1.2. перспективалық инвестициялық жобалардың тиімділігі мен олардың Қоғамның акционерлік құнын арттыруға әсерін бағалау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1.3. Қоғамның стратегиялық және инвестициялық жобаларының іске асырылуын бақылау.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1.4. Компанияның Қазақстан Республикасында және шет елдерде филиалдары мен өкілдіктерін ашу
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.1.5. Қоғамның активтерін тиімді басқару
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     2.2. Комитет өз құзыретіне сәйкес қызметті жүзеге асырады, атқарушы органдармен және Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерімен бірлескен жұмыс жүргізеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>3. КОМИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3. Комитеттің құзыретіне келесі мәселелер кіреді:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1. Қоғамның стратегиялық бағыттарында:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.1. Қоғамның стратегиялық мақсаттарын (даму стратегияларын) алдын ала қарау, өзгертулер мен толықтырулар, сондай-ақ оларды кезең-кезеңімен қарау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.2. Қоғамның қолданыстағы Даму стратегиясына әсерін анықтау үшін экономикалық және бәсекелестік ортадағы өзгерістерді бақылау және осы өзгерістерді ескере отырып, даму стратегиясын қайта қарау / қайта бағалауды қамтамасыз ету;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.3. жарты жылда бір рет жүйелі түрде Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі шаралардың орындалу барысын қарастыру және Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі шаралардың тиімділігі мен алға қойылған мақсаттарға жету үшін ұсынымдарды Директорлар кеңесіне ұсыну;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.4. Қоғам қызметінің (дамудың) басым бағыттарын айқындауға қатысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу және Қоғамның бекітілген басым бағыттарына сәйкестігін бағалау (мониторинг) бойынша Директорлар кеңесіне талдау және ұсынымдар беру;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.5. орта және ұзақ мерзімді перспективада Қоғамның тиімділігін арттыруға байланысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша талдау және ұсынымдар беру;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.6. Қоғамды біріктіру, қосылу, бөліну, бөліну немесе қайта құру түріндегі қайта құрумен байланысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша талдау және ұсынымдар беру;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.7. Қоғамның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын алдын ала қарау және бекіту;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.8. Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру, қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) мақсатты мәндеріне қол жеткізу туралы ақпаратты қамтитын Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған құжаттарды алдын-ала қарау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.1.9. Қоғамның даму жоспарларын алдын ала қарау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.2. Қоғамның инвестициялық жобаларын іске асыру туралы
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.2.1. стратегиялық инвестициялық жобаларды алдын-ала қарау және олардың орындалуын бақылау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.2.2. Қоғамның атқарушы органы іске асыру үшін ұсынылған инвестициялық және стратегиялық жобаларды қарау нәтижелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.3. Филиалдар мен өкілдіктердің ашылуы туралы
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.3.1. Қоғамның Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасында және шет елдерде филиалдар құру және өкілдіктерін ашу, сондай-ақ оларды тарату туралы ұсынымдар дайындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.4. Активтерді басқару
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.4.1. Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның резервтерін пайдалану бойынша ұсыныстар дайындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.4.2. Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның бейінді емес активтерін пайдалану саласындағы саясаты бойынша ұсыныстар дайындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.5. Басқа мәселелер бойынша
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.5.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің талабы бойынша пікірлерді немесе өз құзыретіне кіретін кейбір мәселелер бойынша өз бастамасы бойынша ұсынымдар дайындау
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.5.2. Директорлар кеңесіне Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есеп беру;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     3.5.3. Директорлар кеңесі нұсқауларына және / немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесіне өз құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша ұсыныстар беру.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
<b>4. КОМИТЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1. Комитет және оның мүшелері:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.1. Директорлар кеңесінің, комитеттердің, басқарманың, ішкі аудит қызметінің мүшелерінен, корпоративтік хатшыдан, Компанияның атқарушы органдарының мүшелерінен және Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан және Компанияның өзге де қызметкерлерінен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды, есептерді, түсініктемелерді және кез келген басқа да ақпаратты сұрату;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.2. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, комитеттердің, Ішкі аудит қызметінің мүшелерін және өзге де тұлғаларды өз отырыстарына бақылаушы ретінде шақыру;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.3. компанияның ағымдағы жылға арналған бюджетінде көзделген қаражат шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін белгіленген тәртіппен пайдалану;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.4. өз қызметінің мәселелері бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауға және тексеруге қатысу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.5. осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу және енгізу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.6. Комитеттің қызметіне қатысты құжаттардың жобаларын әзірлеу және Компанияның Директорлар Кеңесінің бекітуіне ұсыну;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.7. комитет отырысын шақыруды талап ету және комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізу; 
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.8. осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.1.9. Комитеттің өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыруы үшін қажетті өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы. 
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2. Комитет және оның мүшелері:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.1. өз қызметін ережеге сәйкес, Жалғыз акционер мен жалпы компания мүддесінде адал және адал жүзеге асыру және Компанияның корпоративтік басқару кодексінің негізгі қағидаттарын сақтау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.2.  өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.3.  Комитеттің жұмысына қатысу және оның күндізгі отырыстарына қатысу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.4.  Компанияның Директорлар кеңесі алдында өз қызметінің нәтижелері туралы ұдайы есеп беру; 
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.5. Комитет қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпараттың құпиялылығын сақтау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     4.2.6.  Компанияның Директорлар кеңесіне өзінің тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы немесе Комитет қабылдауы тиіс шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындауы туралы хабарлауға.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>5. КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.1.  Комитет кем дегенде екі тәуелсіз директорды қоса алғанда, кем дегенде үш мүшеден тұруы тиіс.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.2. Комитет мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен сайланады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.3. Тәуелсіз директор болып табылмайтын Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі, егер Компанияның Директорлар кеңесі осы тұлғаның Комитеттегі мүшелігі компания мен жалғыз акционердің мүддесінде қажет деп шешсе, Комитет құрамына сайлана алады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.4. Қажет болған жағдайда, Комитеттің тиімді қызметі мақсатында Комитеттің құрамына дауыс беру құқығы жоқ, комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, сондай-ақ Комитеттің мақсаттарына, міндеттері мен құзыретіне сәйкес саладағы тәжірибесі мен біліктілігі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитеттің құрамындағы сарапшылардың рөлі арнайы білімі мен кәсіби тәжірибесін пайдалана отырып, шешімдер қабылдау кезінде Комитет мүшелерін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады, бұл комитетке мәселелерді жан-жақты зерделеуге және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.5. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі, әдетте, олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді, алайда Директорлар кеңесі ұсынылған Комитеттің қызметі туралы есебінің нәтижелері бойынша мерзімді қайта қарауы мүмкін.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.6. Комитет мүшелері шексіз рет сайлана алады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.7. Комитет Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын таратылуы мүмкін.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.8. Комитет мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылады.:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.8.1. өкілеттікті ерікті түрде доғару. Комитет мүшесі өкілеттікті қосу күніне дейін 1 (бір) ай бұрын тиісті өтініш жіберу арқылы Директорлар Кеңесінің Төрағасын және комитет төрағасын ескерте отырып, Комитет мүшесінің өкілеттігін өзіне қосуға құқылы.;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.8.2. егер Комитет мүшесінің Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылса;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.8.3. егер Компанияның Директорлар кеңесі өз шешімімен Комитет мүшесін оның міндеттерін атқарудан босатады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.9. Егер Комитет мүшесінің өкілеттігі осы Ереженің 5.10.1-тармағына орай тоқтатылған жағдайда, онда компанияның директорлар Кеңесі жақын отырыста, бірақ Комитеттің аталған мүшесі Комитет мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы жазбаша өтініш жіберген күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей Комитеттің жаңа мүшесін сайлайды. Осы уақытқа дейін Комитет мүшесі өз міндеттерін толық көлемде орындауды жалғастырады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.10. Егер Комитет мүшесінің өкілеттігі 5.10.2. т. күшіне енген жағдайда тоқтатылады. және 5.10.3. 2 (екі) апта ішінде Комитеттің жаңа мүшесін сайлайды.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.11. 5.11 - 5.12.т. сәйкес Комитеттің жаңа мүшесін сайлағаннан кейін.  Комитет Төрағасы 1 (бір) апта ішінде Комитеттің жаңадан сайланған мүшесімен кездесу өткізеді және оны Комитеттің құзыретіне және жұмысына таныстырады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     5.12. Комитет мүшелеріне сыйақы төленеді және олардың өз міндеттерін атқаруына байланысты шығыстар Директорлар Кеңесі ұсынған және Жалғыз акционер айқындаған мөлшерде және тәртіппен өтеледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
<b>6. КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1. Комитет Төрағасы өзі басқаратын комитеттің жұмысын, атап айтқанда:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.1. Комитет отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.2. Комитет отырыстарының күн тәртібін, оның ішінде Комитет отырысына талқылау үшін шығарылатын мәселелердің мазмұнын бекітеді;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.3. комитеттің отырыстарында мәселелерді талқылауды ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың пікірін тыңдайды;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.4. Комитеттің шешімдер қабылдауы үшін қажетті жеткілікті толық және шынайы ақпаратты алу мақсатында және олардың компанияның директорлар Кеңесімен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерімен, компанияның басқарма мүшелерімен, Компанияның құрылымдық бөлімшелерімен тұрақты байланыстарды қолдайды;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.5. оның мүшелері арасындағы міндеттерді бөледі, оларға және Комитет хатшысына жекелеген мәселелерді тереңдетіп зерделеуге және комитет отырысында қарау үшін материалдар дайындауға байланысты тапсырмалар береді;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.6. Комитеттің шешімдерін орындау бойынша жұмысты қамтамасыз етеді және үйлестіреді;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.7. Директорлар кеңесі отырыстарының жоспарын ескере отырып, ағымдағы жылға арналған кезекті отырыстардың жоспарын әзірлейді, Комитеттің шешімдері мен жоспарларының орындалуын бақылайды;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.1.8. Комитет жұмысының нәтижелері бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің алдында Ережеде көзделген мерзімде және тәртіппен есеп береді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     6.2. Комитет төрағасы Компанияның Директорлар кеңесінің отырысында комитет мүшелерінің арасынан сайланады. Комитет төрағасын сайлау туралы шешім компанияның директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Комитет төрағасы тек тәуелсіз директор бола алады. Компанияның Директорлар кеңесі кез келген уақытта комитет төрағасын Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қайта сайлауға құқылы. Комитет төрағасы болмаған кезде оның міндеттерін комитет отырысына қатысып отырған комитет мүшелерінің жалпы санының абсолюттік көпшілік даусымен ашық дауыс беру жолымен комитет мәжілісінде сайланатын комитет мүшелерінің бірі атқарады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
<b>7. КОМИТЕТ ХАТШЫСЫ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.1. Комитеттің шешімімен Комитет жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын комитет хатшысы тағайындалады. Комитеттің хатшысы Корпоративтік хатшы немесе корпоративтік хатшы аппаратының (қызметінің) қызметкері бола алады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2. Комитеттің хатшысы:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2.1. Комитеттің отырыстарын дайындау және өткізу, отырыстарға материалдарды жинау және жүйелеу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2.2. комитет мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарламаларды, отырыстардың күн тәртібін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберу;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2.3. отырыстарды хаттамалау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2.4. Комитет шешімдерінің жобаларын дайындау;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     7.2.5. қажеттілігіне қарай Комитет отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтау және Комитет мүшелерінің қажетті ақпаратты алуы.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>8. КОМИТЕТТІҢ КЕЗЕКТІ ЖӘНЕ КЕЗЕКТЕН ТЫС ОТЫРЫСТАРЫН ШАҚЫРУ МЕРЗІМДЕРІ МЕН ТӘРТІБІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.1. Комитеттің жұмысы отырыс нысанында жүзеге асырылады. Комитет отырыстары комитет жыл сайын бекіткен жоспар бойынша, бірақ жылына кемінде төрт рет, кезектен тыс отырыстар-қажеттілігіне қарай өткізіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.2. Комитеттің отырысы аталған бастаманы ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. 
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.3. Комитет төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Компанияның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы, ол комитет отырысын шақыруға міндетті.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.4. Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарлама күн тәртібімен бірге отырысқа қатысушы тұлғаларға Комитет отырысы өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.5. Комитет отырысы, егер оған Комитет мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, заңды болып табылады, бұл ретте қатысу аудио - және бейнеконференция нысанында де мүмкін болады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.6. Комитеттің шешімдері күндізгі, сырттай немесе аралас дауыс беру нысанында қабылдануы мүмкін.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Жаңа құрамдағы Комитеттің әрбір бірінші отырысы комитет мүшелері, Комитет төрағасы және Комитет хатшысы сайланатын Компанияның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей күндізгі нысанда өткізіледі. 
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.7. Комитеттің кезекті отырысын шақыру, отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны және күн тәртібінің мәселелері туралы шешімді, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың тізбесі туралы шешімді комитеттің төрағасы комитеттің кезекті отырыстарын өткізу жоспарына сәйкес қабылдайды.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.8. Комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру, отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны және күн тәртібінің мәселелері туралы шешімді, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың тізбесі туралы шешімді комитеттің төрағасы 8.10.т. көрсетілген тұлғалардың ұсыныстары негізінде қабылдайды. Осы Ереже
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.9. Комитет отырысын дайындауды Комитет төрағасының басшылығымен Комитет хатшысы жүзеге асырады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.10. Комитеттің отырысы Комитеттің кез келген мүшесінің, Директорлар кеңесінің, басқарма төрағасының және/немесе компания Басқармасының талап етуі бойынша шақырылады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.11. 8.10. т. сәйкес бар тұлғалар комитеттің кезектен тыс отырысын шақыруды талап ету құқығын Комитет хатшысына комитеттің кезектен тыс отырысын өткізудің болжамды күніне дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет шақыру туралы талап жібереді (8.14 т.сәйкес Компанияның Директорлар кеңесінің өтінішін қоспағанда). Мұндай талап Компанияның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру туралы талаптарды қоюға қатысты "Директорлар кеңесі туралы" Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес ресімделуі және Комитеттің хатшысына жіберілуі тиіс. Комитет хатшысы көрсетілген талаптарды комитет төрағасының назарына оны алғаннан кейін келесі күннен кешіктірмей жеткізеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.12. Кезектен тыс отырысты шақыру туралы талап қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Комитет төрағасы комитеттің кезектен тыс отырысын өткізу, отырыстың күнін, уақыты мен орнын немесе сырттай дауыс беруді өткізу күнін тағайындау туралы не комитеттің кезектен тыс отырысын шақырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Комитеттің кезектен тыс отырысын шақырудан бас тарту туралы дәлелді шешім осындай отырысты шақыруды талап ететін тұлғаға немесе компанияның органына Төраға отырысты шақырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жіберіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.13. Комитет төрағасының комитет отырысын шақырудан бас тарту туралы шешімі мынадай жағдайларда қабылдануы мүмкін:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     А) комитет отырысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселе (мәселелер) осы Ережемен оның құзыретіне жатқызылмаған;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Б) комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талаптағы күн тәртібінің мәселесі жоғарыда көрсетілген талапты алғанға дейін қабылданған Комитет төрағасының шешіміне сәйкес шақырылатын жақын кезекті отырыстың күн тәртібіне енгізілген.;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     В) осы Ережеде белгіленген отырысты шақыру туралы талап қою тәртібі сақталмаған жағдайда.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.14. Компанияның Директорлар кеңесі комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талаппен жүгінген жағдайда, Комитет Төрағасы 5 (бес) жұмыс күні ішінде кезектен тыс отырысты шақыруға міндетті.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.15. Дауыс берудің күндізгі нысаны кезінде Комитет Төрағасы мен оның мүшелері комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру туралы шешімді тек дауыс беруге құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуымен қабылдай алады. Мұндай жағдайларда сарапшылар және Комитет отырысына бақылаушы ретінде қатысуға шақырылған басқа да тұлғалар комитет отырысына тек мәселелерді талқылау кезінде ғана қатысады, ал дауыс беру кезінде отырыс залынан кетеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.16. Комитет отырыстарына Комитет төрағасының шақыруы бойынша комитет отырысының күн тәртібінің кез келген мәселелері бойынша дауыс беру құқығынсыз үшінші тұлғалар қатыса алады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.17. Комитеттің шешімдері Комитеттің осы отырысына қатысатын Комитеттің барлық мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комитет төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Комитет төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін осы Ереженің 5.4-тармағына сәйкес сайланатын Комитет мүшелерінің бірі атқарады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     8.18. Комитеттің әрбір мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіре алады, ол комитет шешімінің хаттамасымен бірге ұсынылады. Жекелеген мәселелер бойынша шешім Комитеттің жекелеген мүшелерінің мүдделілігіне байланысты қабылдана алмайтын жағдайларда, мұндай факт комитет отырысының хаттамасына енгізіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>9. КОМИТЕТ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.1. Комитет отырысы өткізілгеннен кейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей күндізгі немесе сырттай дауыс беру нысанында Комитет хатшысы өткізілген отырыстың хаттамасын жасайды.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.2. Комитет отырысының хаттамасына отырысқа төрағалық етуші комитет мүшесі қол қояды, ол хаттаманың дұрыс жасалуына жауапты болады. Хаттама Компанияның Директорлар кеңесінің мөрімен бекітіледі. Хаттама екі түпнұсқа данада жасалады, оның біреуі қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Компанияның Директорлар кеңесіне жіберіледі, оған дайындалған материалдар мен ұсынымдар қоса беріледі, ал екіншісі комитеттің мұрағатында қалады. Комитеттің барлық мүшелеріне хаттаманың үзінділері және дайындалған материалдар мен ұсынымдардың көшірмелері жіберіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3. Комитет отырысының хаттамасында:
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.1. отырысты өткізу күні, орны және уақыты (немесе сырттай дауыс беруді өткізу күні);
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.2. Комитеттің күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға қатысқан комитет мүшелерінің тізімі (отырыстың нысанын көрсете отырып), сондай-ақ Комитет отырысына қатысқан өзге де тұлғалардың тізімі;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.3. күн тәртібі;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.4. Комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұсыныстары;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.5. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     9.3.6. қабылданған шешімдер.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
<b>10.  КОМИТЕТТІҢ КОМПАНИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ ЕСЕП БЕРУІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.1. Комитет Компанияның Директорлар кеңесіне өз қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті есептіден кейінгі әрбір жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей ұсынады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2. Комитеттің есебінде Комитеттің жыл ішіндегі қызметі туралы, атап айтқанда, :
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.1. өз қызметінің мәселелері бойынша шығарылған ұсынымдар мен қорытындылар туралы;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.2. Басқарма мүшелерінің қатысуымен өткізілген комитет отырыстарының нәтижелері;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.3. осы Ереженің 3-бабына сәйкес әр түрлі мәселелер бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне берілген қорытындылар мен ұсынымдар;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.4. анықталған бұзушылықтар;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.5. басқа ұйымдардан алынған заңды немесе басқа да кәсіби қызметтер туралы және Комитет бюджетінің сақталуы туралы;
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.2.6. комитет бекіткен отырыстар жоспарын сақтау.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     Комитеттің есебінде Стратегия және инвестициялар жөніндегі комитеттің қарауы бойынша өзге де елеулі ақпарат болуы мүмкін.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.3. Компанияның Директорлар кеңесі Комитеттің есебін Компанияның Директорлар кеңесінің таяудағы отырысында қарайды.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.4. Комитеттің есебін Компанияның Директорлар кеңесіне Комитет Төрағасы ұсынады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.5. Компанияның Директорлар кеңесі Комитетке жекелеген мәселелер бойынша қорытынды беруді тапсыруға құқылы. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі өз тапсырмасында Комитет оны орындаудың ақылға сыйымды мерзімдерін белгілеуге тиіс.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.6. Комитет өз қалауы бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне өз қызметі мәнінің кез келген мәселесі бойынша өз ұсынымдарын жіберуге құқылы, ал осы Ережеде көзделген жағдайларда Директорлар кеңесі үшін қорытынды дайындауға міндетті.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.7. 10.6. т. сәйкес Компанияның Директорлар кеңесіне жіберілген комитеттің ұсынымдарын қараудың орындылығы туралы мәселе. Директорлар кеңесінің отырысында шешіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     10.8. Компанияның Директорлар кеңесі жыл ішінде кез келген уақытта Комитеттен Комитеттің ағымдағы қызметі туралы есеп беруді талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімдері Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>11. КОМПАНИЯ ОРГАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     1.1. Тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін Комитет мүшелері қажетті ақпаратқа қол жеткізуі тиіс болғандықтан, басқарма, Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, сондай-ақ Компанияның өзге де қызметкерлері Комитеттің талабы бойынша белгіленген ақылға қонымды мерзімде және қолданыстағы рәсімге сәйкес Комитет қызметінің мәні мәселелері бойынша толық және дұрыс ақпарат пен құжаттарды ұсынуға міндетті. Ақпарат пен құжаттарды ұсыну туралы талап Комитет төрағасының қолы қойылған жазбаша ресімделеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     11.2. 11.1. т. көрсетілген ақпарат пен құжаттар Комитет хатшысы арқылы беріледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     11.3. Қажет болған жағдайда Комитет жұмысына Комитет қызметі мәнінің жекелеген мәселелерін қарау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар мен мамандар тартылуы мүмкін. Сарапшылар мен мамандарды Комитеттің жұмысына тарту тәртібі мен шарттары Компания осындай тұлғалармен жасасатын шартпен белгіленеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>12. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     13.1. Комитет мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігін реттейтін "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның нормаларына сәйкес жауапты болады.<br>
      <br>
<b>13. КОМИТЕТТІҢ ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     14.1. Комитеттің қызметін бюджетпен қамтамасыз ету үшін компанияның директорлар кеңесін ұстау бойынша Комитет қызметін қаржыландыру көзделеді.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     14.2. Комитет бюджетінің мөлшері туралы ұсыныстар Комитеттің бірінші отырысында қалыптастырылады және Компанияның Директорлар кеңесіне жіберіледі.
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
      <br>
<b>14. ОСЫ ЕРЕЖЕНІ БЕКІТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ</b>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p style="text-align: justify;">
     15.1. Осы Ережені, сондай-ақ оған барлық толықтырулар мен өзгерістерді Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен бекітеді.
</p>
<p style="text-align: justify;
Тізіміне оралу