Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Компанияның ішкі құжаттары

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже

Аудит жөніндегі комитет туралы ереже
"Қазақстан инжиниринг "ҰК"АҚ Директорлар кеңесі
Жалпы ережелер

1. "Қазақстан инжиниринг "ҰК "акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы осы ереже (бұдан әрі - ереже) Компанияның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібі мен функцияларын, оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерді ресімдеу рәсімін, сондай-ақ аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды.

2. Ережеде пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамалар:
Заң - "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасының Заңы;
Компания - "Қазақстан инжиниринг"ҰК" акционерлік қоғамы;
Қоғам - елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен компанияға тиесілі заңды тұлғалар;
Аудит жөніндегі Комитет-Компанияның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті;
Ереже-Компанияның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже:
Компанияның басшылығы-компанияның атқарушы органының басшысы және мүшелері.

3. Ереже Компанияның ішкі құжаты болып табылады және Заңға және Компанияның жарғысына және Компанияның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

4. Аудит жөніндегі Комитет Компанияның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған не Компанияның атқарушы органының қызметін бақылау және директорлар кеңесі мен Компанияның атқарушы органына қажетті ұсынымдарды әзірлеу тәртібінде Директорлар кеңесі зерделейтін мәселелерді тереңдетіп пысықтау үшін құрылады.

5. Аудит жөніндегі Комитет Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді, оған компанияның директорлар Кеңесі және осы Ереже берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

6. Аудит жөніндегі Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады. Жалғыз акционерінің (акционердің жалпы жиналысының) шешімдерімен, Компанияның Директорлар кеңесі туралы Ережемен, осы Ережемен және Компанияның Директорлар Кеңесінің басқа да шешімдерімен.

Аудит жөніндегі комитеттің құзыреті

7. Аудит жөніндегі Комитет компания акционерінің(лерінің) мүддесінде әрекет етеді және оның жұмысы компанияның директорлар Кеңесіне:
1) Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін белгілеу (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығына);
2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау; 3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылау; 4) Осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер.

Aудит жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары

8. Аудит жөніндегі комитет мүшесі белгіленген тәртіппен:
1) компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен, егер/"казанная информация оған аудит жөніндегі Комитет мүшесінің функцияларын жүзеге асыру үшін қажет болған жағдайда, компанияға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) сұратуға және алуға;
2) компания басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі аудиторлармен кездесулер өткізу;
3) осы Ережеде анықталғандай, аудит жөніндегі комитеттің қарауындағы мәселелер бойынша кез келген тергеуге бастамашылық жасауға немесе жүргізуге;
4) аудит жөніндегі комитет отырыстарының хаттамаларымен және шешімдерімен, аудиторлық қорытындылармен танысуға; 5) аудит жөніндегі комитет отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;
6) аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыруды талап етуге; 7) аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіне сұрақтар енгізуге;
8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар. Компанияның басқа да ішкі құжаттары.

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құрамы, сайлануы және өкілеттік мерзімі

9. Аудит жөніндегі комитеттің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Компанияның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.
10. Құрамы аудит жөніндегі Комитет аудит жөніндегі комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің және сарапшылардың қатарынан құрылады.
11. Аудит жөніндегі Комитет кемінде екі мүшеден, тәуелсіз директорды(ларды) қоса алғанда, тұруы тиіс. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы тәуелсіз директорлар қатарынан сайланады.
Тәуелсіз болып табылмайтын Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі, егер компанияның директорлар Кеңесі ерекшелік ретінде осы тұлғаның аудит жөніндегі комитетке мүшелігі компания мен оның акционерінің(лерінің) мүддесі үшін қажет деп шешсе, аудит жөніндегі комитеттің құрамына сайлана алады. Осы тағайындау туындаған кезде Компанияның Директорлар кеңесі директордың тәуелділік сипатын ашып, барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін жалғыз акционер, акционер (акционерлердің жалпы жиналысы) алдындағы есепте аудит жөніндегі комитетке оны қабылдау туралы шешімді негіздеуі тиіс.
12. Аудит жөніндегі комитеттің құрамында кем дегенде оның мүшелерінің бірінің бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті дайындау және/немесе қаржы және/немесе аудит саласындағы біліміне сәйкес келетін ұзақ жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.
13. Компанияның корпоративтік хатшысы аудит жөніндегі Комитеттің жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асырады.

Аудит жөніндегі комитет төрағасы

14. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) аудит жөніндегі Комитеттің жұмысын ұйымдастырады; 2) аудит жөніндегі комитеттің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді; 3) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
4) аудит жөніндегі комитеттің отырыстарын өткізу нысанын айқындайды.
15. Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша аудит жөніндегі комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

Аудит жөніндегі комитеттің жұмыс тәртібі

16. Аудит жөніндегі Комитет күндізгі отырыстарды тоқсанына кемінде бір рет және кезектен тыс отырыстарды - қажеттілігіне қарай өткізеді. Аудит жөніндегі Комитет қаралатын мәселелердің маңыздылығына қарай отырысты өткізу нысанын таңдайды. Аудит жөніндегі Комитет жыл сайын аудит жөніндегі комитеттің жұмыс жоспарын жасайды, оны аудит жөніндегі комитет бекітеді.
Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібін Корпоративтік хатшы аудит жөніндегі комитеттің барлық мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға отырыстың жоспарланған күніне дейін екі аптадан кешіктірмей дайындайды және жібереді. Аудит жөніндегі комитеттің отырысы кворум болған жағдайда - аудит жөніндегі комитет мүшелері санының кемінде жартысы заңды деп есептеледі.
Аудит жөніндегі комитеттің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе:
1) аудит жөніндегі комитеттің кез келген мүшесін;
2) акционер;
3) Ішкі аудит қызметі.
Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Компанияның Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы, ол аудит жөніндегі комитеттің отырысын шақыруға міндетті.
Аудит жөніндегі комитеттің отырысы аталған талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
17. Шешімдер отырысқа қатысатын аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда аудит жөніндегі комитеттің төрағасы шешуші дауыс құқығына ие болады.
Ерекше жағдайларда қарастырылатын мәселелердің жеделдігі мен маңыздылығына байланысты аудит жөніндегі Комитет мүшесінің кворум болған жағдайда, бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (аудит жөніндегі комитет мүшелерінің "телефон кеңесі" режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, аудит жөніндегі Комитет мүшесінің аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырысына қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда аудит жөніндегі комитеттің мүшесі аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырысына қатысқан болып есептеледі. Бұл ретте, комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.
18. Аудит жөніндегі комитет мүшелері аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет болған жағдайда аудит жөніндегі комитеттің отырыстарына аудит жөніндегі комитет төрағасының шақыруы бойынша мынадай тұлғалар қатыса алады:
1) ішкі аудит қызметінің басшысы;
2) жетекші серіктес және/немесе сыртқы аудитордың басқа өкілдері;
3) компанияның бірінші басшысы және басқа да өкілдері, оның ішінде Бас бухгалтер, сондай-ақ компанияның заң бөлімшесінің өкілдері;
4) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіппен тартылған тәуелсіз консультанттар (сарапшылар).
19. Аудит жөніндегі комитеттің әрбір отырысының нәтижелері бойынша ол өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хаттама жасалады. Хаттамаға аудит жөніндегі комитеттің төрағасы немесе отырысқа төрағалық етуші адам, сондай-ақ хаттаманың дұрыс жасалуына және мазмұнына жауапты корпоративтік хатшы қол қояды.
Корпоративтік хатшы аудит жөніндегі комитет отырыстарының хаттамаларын сақтауды қамтамасыз етеді.

Аудит жөніндегі Комитеттің функциялары

20. Аудит жөніндегі Комитет белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды орындайды:
1) Қаржылық есептілік мәселелері бойынша:
а) компания басшылығымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептілікті, сондай-ақ қаржылық есептіліктің пайдаланылған қағидаттарының, қаржылық есептіліктегі Елеулі бағалау көрсеткіштерінің, есептіліктің елеулі түзетулерінің негізділігі мен қолайлылығын талқылайды;
б) компанияның басшылығымен, сыртқы және ішкі аудиторлармен компанияның есеп саясатындағы ұсынылатын (болжамды) өзгерістерді және осы өзгерістердің есептілік мазмұнына қалай әсер ететінін талқылайды;
в) компанияның қаржылық есептілігіне қатысты сыртқы аудитор мен компания басшылығы арасындағы кез келген елеулі келіспеушіліктерді қарайды;
г) компанияның есеп саясатын алдын ала мақұлдайды;
д) Компанияның жылдық қаржылық есебін алдын ала мақұлдайды.
2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша: а) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің жай-күйі туралы сыртқы және ішкі аудиторлардың есептерін талдайды;
б) Компанияның ішкі бақылау құралдарының және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін талдайды, сондай-ақ осы және аралас мәселелер бойынша ұсыныстар береді;
в) Компанияның ішкі және сыртқы аудиторларының ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелеріне қатысты ұсынымдарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
г) елеулі тәуекелдерді және бақылау проблемаларын және тәуекелдерді басқарудағы компанияның тиісті жоспарларын және ішкі бақылауды қарастыру үшін компания басшылығымен тұрақты кездесулер өткізеді;
д) Компанияның ішкі бақылау жүйелері және тәуекелдерді басқарудағы саясаты мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;
е) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша компания әзірлеген іс-шараларды (түзету қадамдарын) орындау нәтижелері мен сапасын талдайды.
3) сыртқы аудит мәселелері бойынша:
а) компанияның сыртқы аудиторын тағайындау және ауыстыру жөніндегі мәселелерді зерделейді және осы мәселе бойынша ұсынымдар дайындайды;
б) сыртқы аудитордан барлық сок>тств\"сыртқы аудитор қоғамдар көрсететін (көрсетуді жоспарлайтын) жас қызметтердің" тізбесін алуды қамтамасыз етеді және оны сыртқы аудитормен талқылайды. Аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесетінін бағалайды. Компанияның Д1 директорларының кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдауды ұсынады;
в) сыртқы аудитордан ілеспе қызметтерді алуды алдын ала мақұлдайды:
г) Компанияның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге сыртқы аудитормен шарт (келісім-шарт) жобасының елеулі талаптарын алдын ала мақұлдайды:
д) ұсынылып отырған аудит жоспары мен көлемі компанияның акционерлері мен Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне қаншалықты жауап беретінін сыртқы аудитормен талқылайды;
е) сыртқы аудитормен бірлесіп, жыл сайынғы және аралық аудит нәтижелерін, соның ішінде аудит қорытындылары бойынша Компания басшылығының ақпаратын қарайды;
ж) жарты жылда кемінде бір рет компания басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы аудитормен кездесулер өткізеді.
4) ішкі аудит мәселелері бойынша:
а) ішкі аудит қызметінің қызметіне жетекшілік етеді;
б) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;
в) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу мен сыйлықақы берудің мөлшері мен шарттары, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары туралы ұсыныстар енгізеді;
г) Ішкі аудит қызметі туралы ережені, ішкі аудит саясатын, рәсімдерін және ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін басқа да құжаттарды, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдайды, Ішкі аудит қызметінің компания басшылығынан тәуелсіздігін қамтамасыз етеді;
д) компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарында ішкі аудит қызметінің басшылары мен қызметкерлерінің кандидатураларын алдын ала келіседі, сондай-ақ оларда директорлар кеңестері мен аудит жөніндегі комитеттер болмаған жағдайда олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар береді;
е) компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының ішкі аудит саясаты мен рәсімдерін оларда директорлар кеңестері және аудит жөніндегі комитеттер болмаған жағдайда алдын ала мақұлдайды;
ж) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын, бюджетін (шығыстар сметасын) алдын ала мақұлдайды;
з) ішкі аудит қызметінің жұмыс нәтижелерін және барынша елеулі аудиторлық түсініктемелерді жалпылама форматта ұсынатын тұрақты есептерін алдын ала мақұлдайды;
и) ішкі аудит қызметіне қойылған міндеттерді тиімді орындауға кедергі келтіретін қолданыстағы шектеулер мәселесін қарайды және мұндай шектеулерді жоюға ықпал етеді;
к) тоқсан сайын кемінде бір рет компания басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесулер өткізеді;
л) ішкі аудит қызметінің қызметіне алдын ала бағалау жүргізеді;
м) ішкі аудит қызметінің қажет болған жағдайларда қызығушылық тудыратын мәселелерге тәуелсіз тексерулер (бағалау) жүргізуіне бастамашылық жасайды;
Егер Компанияның атқарушы органында ішкі аудит қызметінің мүдделі мәселені тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүргізу қажеттілігі туындаса, онда Компанияның атқарушы органының басшысы осы тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүзеге асыруға алдын ала рұқсат алу үшін Аудит жөніндегі комитетке жүгінеді.
5) заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:
а) компанияның заңнаманы сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған ішкі процедураларының тиімділігін бағалайды;
6) заңнаманы сақтау мәселелері бойынша уәкілетті органдардың (оның ішінде салық), сыртқы және ішкі аудиторлардың, Компания басшылығының есептерін алады және зерделейді;
в) "жедел желі" рәсімі бойынша ұсыныстар енгізеді, ол арқылы компания қызметкерлері құпия негізде немесе жасырын түрде заңнаманың болжамды бұзушылықтары немесе теріс пайдаланушылықтары туралы, оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығына қатысты ақпаратпен, сондай-ақ осындай өтініштерге қарау және ден қою тәртібі бойынша ұсыныстар жасай алады.
б) қызмет туралы есеп:
а) Директорлар кеңесінің алдында өз қызметі туралы тұрақты, бірақ жылына кемінде бір рет есеп береді;
б) Директорлар кеңесінің есебіне енгізу және оны жалғыз акционер алдындағы есепте (акционерлердің жылдық жалпы жиналысы) ашу үшін Аудит жөніндегі комитет жұмысының нәтижелері туралы ақпаратты дайындауды жүзеге асырады.
7) басқа да міндеттер:
а) қажеттілігіне қарай Директорлар кеңесіне арнайы тексерулер (тексерулер) жүргізу бойынша, оның ішінде тәуелсіз консультанттарды (сарапшыларды) тарта отырып ұсынымдар әзірлейді;
б) алаяқтық жағдайларын талдайды және қорытады және болашақта алаяқтықтың алдын алу бойынша Компанияның атқарушы органы қабылдаған шаралардың барабарлығын бағалайды;
в) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзыретіне жататын басқа да міндеттерді орындайды.

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жауапкершілігі

21. Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі компанияның және Жалғыз акционердің (акционерлердің жалпы жиналысының) алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты беру нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болады.


Тізіміне оралу