Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen
Phone +7(7172)72-52-52

Компанияның ішкі құжаттары

Басқарма туралы ереже

ЕРЕЖЕ
акционерлік қоғамның басқармасы туралы
"Қазақстан инжиниринг"Ұлттық компаниясы"

1. Осы Ереже"Қазақстан инжиниринг"Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы басқармасының мәртебесін, құзыретін, жұмысын ұйымдастыру тәртібін, оның мүшелерін сайлау тәртібін, құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды.

2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) Компания -"Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы"акционерлік қоғамы»;

2) Акционер-Компанияның барлық дауыс беретін акцияларына ие акционер;

3) Директорлар Кеңесі -"Қазақстан инжиниринг"Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі»;

4) басқарма -"Қазақстан инжиниринг"Ұлттық компаниясы" Акционерлік Қоғамының Басқармасы»;

5) Басқарма мүшелері -"Қазақстан инжиниринг"Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы және басқа мүшелері»;

3. Ереже Компанияның ішкі құжаты болып табылады және"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - заң), компанияның жарғысына және Компанияның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

Басқарма мәртебесі және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі

4. Басқарма компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы атқарушы органы болып табылады.

5. Басқарманы Басқарма Төрағасы - компания президенті (бұдан әрі - Басқарма Төрағасы) басқарады.

Басқарма Төрағасының бір орынбасары болады.

6.Басқарма мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату компанияның жарғысында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл ретте басқарма төрағасын қоспағанда, басқарма мүшелері Басқарма Төрағасының ұсынысы бойынша сайланады.

Компания қызметкерінің Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату оның компаниямен еңбек құқықтық қатынастарын тоқтату үшін негіз болып табылмайды.

7. Басқарманың іс қағаздарын жүргізу үшін басқарма төрағасы болып мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келетін Басқарма отырысында тағайындалған басқарма хатшысы немесе хатшы функцияларын орындайтын тұлға тағайындалады: 1) Жоғары заң білімінің болуы; 2)мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілінің болуы; 3) компания қызметінің ерекшелігін және оның ішкі құжаттарын білу; 4) компьютерде жұмыс істеу дағдысының болуы.


8. Басқарма мен Басқарма Төрағасының құзыреті заңмен және Компанияның жарғысымен белгіленеді.

Басқарма, сонымен қатар, қамтамасыз етеді:

1) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың жазбаша сұрау салуы бойынша компанияның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты ұсыну;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және компанияның жарғысында көзделген тәртіппен және мерзімде Компанияның жылдық қаржылық есептілігіне жыл сайынғы аудит жүргізу;

3) компанияның жылдық қаржылық есептілігін Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну және акционердің бекітуі;

4) аудиторлық ұйым растаған Компанияның жылдық қаржылық есептілігін Қазақстан Республикасының заңнамасында және компанияның жарғысында көзделген тәртіппен және мерзімде жариялауды қамтамасыз етеді.

9. Директорлар кеңесінің отырыстарында және акционер шешім қабылдаған кезде басқарма төрағасы немесе Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша өзге тұлға Басқарма позициясын ұсынады.

Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

10. Басқарма мүшесі құқылы:

1) басқарма құрамында компанияның ағымдағы қызметі мәселелерін шешу;

2) компанияның қызметі туралы қажетті ақпаратты алуға, компанияның құрылтай және өзге де құжаттарымен танысуға;;

3) Басқарманың жұмыс жоспарын, Басқарма отырысының күн тәртібін қалыптастыру бойынша жазбаша түрде Басқармаға ұсыныстар енгізуге;;

4) Компания Басқармасының отырысын жазбаша түрде шақыруды талап етуге;;

5) Басқарма шешімдерімен өзінің келіспеуін жазбаша түрде білдіру және оны төрағаның назарына жеткізу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, компанияның жарғысында және олардың әрқайсысының компаниямен жасасатын еңбек шартында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

11. Басқарма мүшесі міндетті:

1) басқарма отырыстарына қатысу, соның ішінде Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша талқылау және дауыс беру;

2) компанияның мүддесінде әрекет ету, өзіне жүктелген міндеттерді адал және орынды орындау;

3) акционердің, Директорлар кеңесінің және Компания Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындау, Компанияның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;

4) компанияның коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;;

5) Компанияның Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметінің және компанияның қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның назарына ақпаратты жеткізу:

өзге заңды тұлғалардың басқару органдарына қатысуы туралы; өзі мүдделі деп танылуы мүмкін оған белгілі жасалатын немесе болжанатын мәмілелер туралы;

6) Басқарма отырысына өздері бастамашылық ететін мәселелер бойынша материалдарды дайындауды және уақтылы ұсынуды бақылау.

12. Басқарма мүшесі компанияның Жарғысына, акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы немесе жеке мақсатта пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде өзінің қызмет бабын асыра пайдаланбауға тиіс.

13. Басқарма мүшесі басқа ұйымдарда Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру

14. Компания басқармасының жұмысын Басқарма Төрағасы ұйымдастырады және үйлестіреді.

15. Басқарма отырысы айына кемінде 2 рет, Басқарманың жұмыс жоспарына сәйкес әр айдың 1 және 16 күндері өткізіледі. Басқарма отырысын өткізу күні және демалыс/мереке күндері сәйкес келген кезде Басқарма отырысының күні демалыс/мереке күнінен кейінгі келесі жұмыс күні болып табылады.

Басқарма төрағасы немесе мүшесі басқарманың кезектен тыс отырысын өткізуге бастамашылық жасауы мүмкін.

16. Егер Басқарма мүшелерінің 2/3 қатысса, басқарма күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қарауға және қабылдауға құқылы.

17. Күн тәртібінің мерзімдерін анықтау және басқарма отырысын шақыру, оған төрағалық ету Басқарма төрағасының құзыретіне жатады. Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда бұл функцияларды Басқарма төрағасының орынбасары жүзеге асырады. Басқарма отырысының күн тәртібін Басқарма Төрағасы Басқарма отырысына дейін 2 жұмыс күні бұрын бекітеді.

18. Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша ол өз отырысында күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

19. Басқарма отырысына материалдардың уақытылы және сапалы дайындалуына Басқарма Төрағасы осы материалдарды дайындауды тапсырған компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары немесе басқарма отырысында мәселені қарауға бастамашылық жасаған басқарма мүшесі жауапты болады.

Басқарма отырысына материалдардың уақтылы ұсынылуын бақылауды Басқарма хатшысы жүзеге асырады.

Басқарма отырысының күн тәртібіндегі тиісті мәселе Басқарма отырысына материалдар уақтылы ұсынылмаса немесе осы Ережеде көзделген тәртіпті бұза отырып ұсынылған жағдайда алынып тасталады.

20. Құрылымдық бөлімшелер дайындаған материалдар Басқарма мүшелерінің саны бойынша көшірмелермен қоса басқарма хатшысына Орындаушы мен Компанияның құрылымдық бөлімшесі басшысының бұрыштамалары бар Басқарма отырысына дейін үш күннен кешіктірмей беріледі және онда::

1) осы мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау қажеттілігін негіздей отырып, күн тәртібінің мәселелері бойынша түсіндірме жазба;

2) күн тәртібі;

3) компанияның мүдделі құрылымдық бөлімшелері басшыларының бұрыштамалары бар шешім жобасы;

4) отырысқа шақырылатындардың тізімі (қажет болған жағдайда);

5) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша басқа да қажетті құжаттар.

21. Басқарма отырысының күн тәртібінде::

1) басқарма отырысын өткізу күні, уақыты, орны;

2) басқарма отырысын өткізу нысанына нұсқау;

3) Басқарма отырысына шығарылатын мәселелер тізбесі;

4) Басқарма отырысына қатысу үшін шақырылатын адамдардың, оның ішінде баяндамашылар мен қосымша баяндамашылардың құрамы.

22. Басқарма отырысына материалдардың түпнұсқалары Басқарма хатшысында сақталады.

Басқарма хатшысы Басқарма отырысына құжаттарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Басқарма мүшелері басқарма хатшысынан алынған материалдармен танысуға құқылы.

23. Басқарма отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселені Басқарма Төрағасы осы мәселені бастамашылық ететін басқарма мүшесі болмаған жағдайда кейінге қалдыруы мүмкін.

24. Басқарма жедел шешім қабылдауды талап ететін ерекше себептерге байланысты Басқарма Төрағасының бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдай алады.

Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі хаттама жобасында қол жинау арқылы немесе Басқарма мүшелерінің жіберуі арқылы жүргізіледі.

күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша өз шешімін Басқарма хатшысына жазбаша түрде ұсынады.

25. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы дауыс санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

26. Басқарманың шешімі хаттама нысанында жазбаша түрде ресімделеді,оған осы шешімді қабылдауға дауыс берген басқарма мүшелері қол қояды.

Егер Басқарма мүшесі Басқарма қабылдаған шешіммен келіспесе, ол өзінің ерекше пікірі осы шешімге енгізілуін талап етуге құқылы.

Басқарма мүшесінің ерекше пікірі басқарманың шешіміне өзі жазбаша түрде қоса тіркелуі мүмкін. Мұндай жағдайда Басқарма мүшесінің Басқарма шешіміне қоса берілген ерекше пікірі басқарманың тиісті шешіміне міндетті қосымша болып табылады.

27.Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма хатшысы Басқарма отырысынан кейін үш жұмыс күні ішінде ресімдейді.

Отырыс хаттамасында:

1) өткізу орны, күні және нысаны;

2) отырысқа қатысатын Басқарма мүшелері (сырттай дауыс беру жағдайында дауыс бергендер));

3) шақырылған адамдар;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындыларын көрсете отырып, жеке-жеке дауыс беруге қойылған мәселелер (егер шешім бірауыздан қабылданған болса, дауыс беру қорытындысы көрсетілмейді););

6) қабылданған шешімдер.

Басқарма отырысы кезінде отырысқа қатысушы оның мүшелерінің ешқайсысының қалыс қалуға немесе дауыс беруге қатыспауға құқығы жоқ.

28. Басқарма отырысының хаттамаларын тіркеуді, оларды тиісті істерге қалыптастыруды және қағаз түпнұсқалардың сақталуын Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

Басқарма отырысы хаттамасының көшірмесін тіркегеннен кейін қоса берілген бекітілген құжаттармен бірге Басқарма хатшысы өзі дайындаған тарату көрсеткішіне сәйкес жібереді.

Жазбаша тапсырмасы бойынша Басқарма Төрағасының, не жазбаша сұрау салуы бойынша құрылымдық бөлімше басшысының Басқарма хатшысы беріледі хаттамаларынан Басқармасының қол қойған тұлға, изготовившим үзінді және мөрімен расталған хатшысы Басқарма Компанияның.

Басқарма отырысы хаттамаларының бұрын жіберілген көшірмелеріне қосымша көшірмелер Компанияның өзге құжаттарын дайындау мақсатында ғана орындалуы және оларға қоса берілуі мүмкін.

29. Басқарма отырысына материалдар мен басқарма отырыстарының хаттамалары құпия ақпаратқа қатысты болуы немесе компанияның коммерциялық немесе қызметтік құпиялары болуы мүмкін. Мұндай жағдайда Басқарма отырысына рұқсат беру, материалдарды дайындау және хаттаманы ресімдеу компанияның коммерциялық немесе қызметтік құпиясын құрайтын ақпаратты қорғау бойынша компания белгілеген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады. Мұндай материалдар мен басқарма отырыстарының хаттамаларында (олардан үзінді)"құпия"деген белгі қойылады.

Басқарма отырыстарына материалдар мен басқарма отырыстарына хаттамалар мемлекеттік құпияларға жатқызылуы мүмкін. Бұл жағдайда Басқарманың отырысына рұқсат беру, отырысқа материалдар дайындау және хаттаманы ресімдеу мемлекеттік құпиялар туралы заңнаманың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

30. Компания Басқармасының шешімдері туралы ақпаратты Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша басқарма төрағасы немесе Басқарманың басқа да мүшелері бұқаралық ақпарат құралдарына ұсына алады.

Басқарма мүшелерінің жауапкершілігі

31. Компания өзінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зиян үшін басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

Басқарма мүшелерінің жауапкершілігінің негіздері мен мөлшерін анықтау кезінде іскерлік айналымның әдеттегі шарттары мен барлық маңызды жағдайлар назарға алынуы тиіс.

Бірнеше басқарма мүшелерінің компания алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.

Дауыс беруге қатыспаған немесе компанияға зиян келтіруге әкеп соққан Басқарма шешіміне қарсы дауыс берген басқарма мүшелері жауапты болмайды.

32. Компания жалғыз акционердің шешімі негізінде компанияға олардың кінәсінен келтірілген зиянды өтеу туралы Басқарма мүшелеріне сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

Басқарма шешімдерінің орындалуын бақылау

33. Компания Басқармасы шешімдерінің орындалуын бақылауды Басқарма хатшысы жүзеге асырады.

34. Басқарма шешімін орындауға жауапты құрылымдық бөлімше басқарманың шешімімен белгіленген мерзімде Басқарма хатшысының осы шешімнің орындалуы туралы қызметтік жазбасымен хабардар етеді.

Тізіміне оралу