Install the application:
1) Open the website in Safari
2) Click save
3) Add to home screen

Жосықсыз өнім берушілердің тізілімі "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 186-2-бабына сәйкес қалыптастырылады.

"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 186-2-бабы: сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі

1. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады.

2. Алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне сатып алу тізбесін білдіреді:

1) жеңімпаз деп айқындалған, сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілер;

2) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша дұрыс емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;

3) жеткізушілер орындамаған не істеймін міндеттемелер бойынша олармен жасалған сатып алу туралы шарттар.

Жағдайда тармақшасында көрсетілген 1) 2-тармағының бірінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мұндай әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке жіберуге міндетті.

Жағдайда тармақшасында көрсетілген 2) 186-2-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі бойынша тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы олар бұзушылық фактісі туралы хабардар болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей осындай әлеуетті жеткізушіні немесе жеткізушіні сатып алудың ұсталмаған қатысушысы деп тану туралы сотқа талап арыз беруге міндетті.

Жағдайда тармақшасында көрсетілген 3) 2-тармақтың бірінші бөлігінің бабының 186-2, тапсырыс беруші күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей күннен бастап өзіне белгілі болған фактісі туралы бұзу жеткізуші сатып алуды жүзеге асыру ережесінің, сотқа шағым-талап деп тану туралы мұндай өнім берушіні жосықсыз қатысушысы сатып алу жағдайларын қоспағанда, төлем өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) толық және шарттық міндеттемелерді орындау.

3. 186-2-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің шешімі негізінде қалыптастырылады.

186-2-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде қалыптастырылады.

4. 186-2-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер тапсырыс берушінің оларды сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі қабылданған күннен бастап жиырма төрт ай ішінде сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

Әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген сатып алу көзделген негіздер бойынша тармағының 2) және 3) - баптың 2-тармағының 186-2, қатысуға жіберілмейді сатып алу жиырма төрт ай ішінде күннен бастап заңды күшіне енген сот шешімдері деп тану туралы осындай жосықсыз қатысушылар сатып алу.

5. Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасай алады.

6. Әлеуетті өнім беруші, егер ол не оның қосалқы мердігері (бірлескен орындаушысы) сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) ұлттық әл-ауқат қорының және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын ұлттық әл-ауқат Қоры тікелей немесе жанама иеленетін заңды тұлғалардың сенімсіз әлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесінде тұрса, өткізілетін сатып алуға қатысуға

7. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган бекітетін салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттердің (офшорлық аймақтардың) тізбесіне енгізілген, тіркеу орны мемлекет немесе аумақ болып табылатын заңды тұлғалар болып табылатын әлеуетті өнім берушілер жіберілмейді.